Nagradna igra – Kompas Shop

 

 

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„ Vutra nagrajuje – bon za Kompas Shop v vrednosti 20€”

 

1. člen
(Splošne določbe)

(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Vutra nagrajuje – bon za Kompas Shop v vrednosti 20€ ” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka na Facebook strani vutra.si.
(2) Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.
(3) Organizator nagradne igre je Vutrex d.o.o., Rudnik pri Radomljah 1f, 1235 Radomlje, (v nadaljevanju: organizator).
(4) Pokrovitelj nagradne igre je Kompas Shop d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: pokrovitelj).
(5) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Vutra.si , www.vutra.si.

 

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

(1) Nagradna igra bo potekala od vključno 26.5.2019 do vključno 3.6. 2019 na Facebook strani vutra.si, prijave pa se sprejemajo vsak dan od vključno 26. 5. 2019 do vključno 3.6.2019 do 12. ure. Žrebanje za nagrade opredeljene v 6. členu teh pravil, bo potekalo na sedežu organizatorja v ponedeljek, 3.6.2019 ob 14. uri.

(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorja nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre bo naknadno objavljen na Facebook strani Vutra.si in v popravku teh pravil.

 

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

(2) Uslužbenci organizatorja ali pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 

4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

(1) Organizator bo na Facebook strani vutra.si, 26. 5. 2019 objavil Facebook objavo, v kateri bo uporabnike pozvalo k sodelovanju. Za sodelovanje bodo morali uporabniki komentirati objavo na Facebook strani vutra.si ter v komentar zapisati pravilni odgovor na postavljeno vprašanje. Pri nagradni igri se bodo upoštevali le komentarji osebnih FB profilov, prijave s Facebook strani (»fan page«) pa se ne bodo upoštevale. Prijave, ki se upoštevajo v nagradni igri, morajo biti komentirane v času trajanja nagradne igre, kot je opredeljeno v 2. členu teh pravil.

(2) V ponedeljek, 3.6.2019 ob 14. uri bo uredništvo organizatorja med vsemi veljavnimi komentarji izvedlo žreb, ki določi nagrajenca, ki je sodeloval v nagradni igri na način, ki je opredeljen v prvem odstavku tega člena.

(3) Sodelujoči prejme nagrado, opredeljeno v 6. členu teh pravil, pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka tega člena. V nasprotnem primeru, do nagrade ni upravičen.

(4) V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani tekmovalcev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

(5) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

 

5. člen
(Izključitev vključitve v SMS klub)

Tekmovalci oz. sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

 

6. člen
(Nagrade)

(1) V nagradni igri se podeli 1 (ena) nagrada tekom celotne akcije:

– Darilni bon Kompas Shop, v vrednosti 20,00 EUR (z DDV).

(2) Nagrado nagrajencu podeli organizator nagradne igre in se z nagrajencem dogovori za prevzem nagrade oz. nagrado pošlje po pošti na nagrajenčev naslov. Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dodeljene nagrade ni mogoče unovčiti za druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator nagradne igre. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom in koriščenjem nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

(3) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni možno spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

 

7. člen
(Izključitev odgovornosti organizatorja in tehničnega izvajalca)

Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje Facebook strani vutra.si, spletne strani www.vutra.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

 

8. člen
(Varstvo osebnih podatkov)

(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.

(2) Vutrex d.o.o., ki obdeluje podatke, bo osebne podatke sodelujočih v nagradni igri (ime, priimek) vpisala v svojo evidenco za namen izvedbe nagradne igre in jih po zaključku nagradne igre trajno izbrisala iz svoje evidence. Podatki o nagrajencu (ime, priimek, naslov, davčna številka) pa se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42 EUR oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Vutrex d.o.o., bo kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeloval v skladu z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov.

(3) S Prijavo je sodelujoči seznanjen, da upravljalec Vutrex d.o.o.. in njeni pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre (ime, priimek) in podelitve nagrade.

(4) Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju nagradne igre. V času trajanja nagradne igre lahko posameznik do njih dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu info@vutra.si. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

 

9. člen
(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: info@vutra.si ali pokličete na številko 040/343-058.

 

10. člen
(Dodatne informacije o nagradni igri)

(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

 

Radomlje, 21.5.2019